Prečac do najboljeg rješenja.
Početna2023-12-08T17:09:28+01:00

Kako bi izbjegli sličan scenarij, odlučite se da Bankar vodi pregovore za Vas na način, da u startu dobijete “radne čizme”, odnosno proizvod koji Vam je potreban za daljnji pozitivan rast poslovanja.

Radilo se o novim investicijama, refinanciranju postojećih obaveza s povoljnijim uvjetima ili u rješavanju likvidnih problema obratite nam se s povjerenjem.

Radimo sa svim Bankama na tržištu, a sa stručnom i kvalitetnom pripremom klijenta, dolazimo u poziciju da mi biramo Banku koja nudi najbolju opciju za klijenta u određenom trenutku.

Nazovite i dogovorite neobavezni informativni sastanak.

Ako na tržištu postoji rješenje mi ćemo ga pronaći, ako postoji više njih pronaći ćemo ono najbolje.

“Alias” u prijevodu znači prečac, stoga i slogan “Prečac do najboljeg rješenja” na najbolji način definira našu politiku.

Profesionalne usluge

KREDITNO POSREDNIŠTVO

 

PODACI O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Ministarstvo financija – Licenca za posredovanje u potrošačkom kreditiranju

MIFN: Klasa UP/I-450-06/22-01/9 URBROJ: 13-06-03-22-2 od dana 06.04.2022.

 

PODACI O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Hrvatska narodna banka – Licenca za posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju

Pema Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju HNB kao nadležno tijelo za kreditne posrednike izdaje odobrenje za rad kreditnim posrednicima za svaku banku zasebno.

Rješenje PBZ d.d.

Broj: EZKP – 45/1-1-091/22-SL-BV od 21.07.2022.

Alias d.o.o. pruža usluge predstavljanja i nuđenja ugovora o stambenim potrošačkim kreditima te pomoć u administrativnim poslovima u pripremi i prije sklapanja ugovora, što ne uključuje pružanje savjetodavnih usluga u vezi potrošačkog i stambeno potrošačkog kreditiranja.

Popis banaka s kojima Alias d.o.o. ima uspostavljenu poslovnu suradnju za pružanje usluga kreditnog posredovanja u potrošačkom i stambenom potrošačkom kreditiranju:

Privredna banka Zagreb d.d.

Usluga posredovanja / kreditnog posredovanja za klijenta je besplatna.

OPĆE INFORMACIJE O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU – KREDITNE INSTITUCIJE

Privredna banka Zagreb d.d.

https://www.pbz.hr/gradjani/nenamjenski-krediti/nenamjenski-kredit.html

OPĆE INFORMACIJE O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU – KREDITNE INSTITUCIJE

Privredna banka Zagreb d.d.

https://www.pbz.hr/gradjani/stambeni-krediti.html

OPĆE INFORMACIJE ZA DIGITALNO BANKARSTVO

Privredna banka Zagreb d.d.

https://www.pbz.hr/gradjani/digitalno-bankarstvo.html

OPĆE INFORMACIJE ZA TEKUĆI RAČUN

Privredna banka Zagreb d.d.

https://www.pbz.hr/gradjani/racuni/tekuci-racun-u-eurima.html

POLITIKA UPRAVLJANJA PRIGOVORIMA

AIias d.o.o. (daje u tekstu: Kreditni posrednik) posjeduje dozvolu za zastupanje u potrošačkom kreditiranju, izdanu Rješenjem Ministarstva financija, klasa: UP/I-450-06/22-01/9 te posredovanju u stambenom potrošačkom kreditiranju, izdanu Rješenjem Hrvatske narodne banke broj: EZKP – 45/1-1-091/22-SL-BV.

Politikom upravljanja prigovorima klijenata Kreditnog posrednika (u daljnjem tekstu: Politika) uređuju se opća načela i pravila upravljanja prigovorima klijenata, sljedeći pri tome regulatorne zahtjeve, najviše standarde i najbolju praksu.

Za potrebe ove Politike u nastavku su navedene sljedeće indikativne definicije:

 • prigovor: svaka izjava o nezadovoljstvu koju Kreditnom posredniku upućuje fizička ili pravna osoba u vezi s pružanjem pojedine usluge Kreditnog posrednika
 • pružatelj usluga: Kreditni posrednik pri stambenom potrošačkom kreditiranju i Kreditni posrednik pri potrošačkom kreditiranju
 • podnositelj prigovora: fizička ili pravna osoba za koju se pretpostavlja da ima pravo na to da Kreditni posrednik kao pružatelj usluge razmotri njezin prigovor i koja je već podnijela prigovor.

Regulatorni okvir upravljanja prigovorima čine sljedeći temeljni propisi:

 • Zakon o potrošačkom kreditiranju
 • Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Zakon o alternativnom rješavanju sporova
 • Smjernica HNB-a za rješavanje prigovora
 • Pripadajući podzakonski akti

Politika ima za cilj propisati i provoditi ujednačeno postupanje po prigovorima svih klijenataKreditnog posrednika, te definirati način upravljanja prigovorima, kao i vođenja evidencije prigovora te izvješćivanja o zaprimljenim prigovorima.

Postupak podnošenja pismenih prigovora

Pisani prigovori se mogu podnijeti na jedan od sljedećih načina:

 • osobno na adresi ureda Kreditnog posrednika: ALIASo.o., Ulica Martane 10, 40000 Čakovec
 • e-mailom:
 • poštom na adresu: ALIASo.o., Ulica Martane 10, 40000 Čakovec

Minimalni sadržaj prigovora:

 • ime, prezime i adresa podnositelja prigovora koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno naziv tvrtke, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja prigovora koji je pravna osoba
 • detaljan opis događaja/situacije ili okolnosti koje su izazvale nezadovoljstvo, a koje su predmet prigovora
 • dokaze kojima se potvrđuje osnovanost prigovora
 • adresu za dostavu pisanog odgovora
 • datum podnošenja i potpis podnositelja prigovora, odnosno, osobe koja ga zastupa, odnosno, ovlaštene osobe koja zastupa tvrtku

Ako je podneseni prigovor nepotpun, Kreditni posrednik će od podnositelja prigovora zatražiti dopunu istoga, a ako podnositelj prigovora to ne učini u roku od 15 dana od poziva za dopunu, Kreditni posrednik će smatrati da je klijent odustao od prigovora.

Na anonimne prigovore Kreditni posrednik ne odgovara.

Postupak rješavanja prigovora

Prigovori podneseni usmenim putem (osobno ili putem telefona), ako je moguće, pokušat će se riješiti odmah po primitku.

Ako rješavanje prigovora nije moguće provesti u usmenom kontaktu odmah po primitku prigovora, podnositelja prigovora će se uputiti da u tom slučaju može podnijeti prigovor pisanim putem. Nakon zaprimanja prigovora pisanim putem isti se dostavlja ovlaštenoj osobi Kreditnog posrednika nadležnoj za rješavanje prigovora.

U slučaju da prigovor ne sadrži sve potrebne podatke podnositelja prigovora za postupanje po istome, zatražit će se dopuna istog, te će se smatrati da je time odgovoreno na prigovor. Nakon što podnositelj zahtjeva dostavi potrebne dokumentacije/podatke, zakonski rok za rješavanje prigovora računat će se od tog trenutka.

Kreditni posrednik će u pravilu odgovor na prigovor dostaviti na način na koji je prigovor upućen Kreditnom posredniku ili na način odnosno na adresu koju je podnositelj prigovora naveo u prigovoru.

Na pisani prigovor odgovor se upućuje pisanim putem.

Kreditni posrednik će se u skladu s važećim propisima očitovati na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora, osim u slučaju ako je za prigovore vezane uz pojedinu uslugu propisan drugačiji rok.

Kod kompleksnijih prigovora čije rješavanje može trajati dulje od očekivanog, Kreditni posrednik će pravovremeno obavijestiti podnositelja prigovora o razlozima odgode te o okvirnom vremenu u kojem podnositelj prigovora može očekivati odgovor.

Ako podnositelj prigovora nije u potpunosti zadovoljan donošenjem konačne odluke Kreditnog posrednika o prigovoru, Kreditni posrednik će u pisanom obliku informirati podnositelja prigovora o daljnjim mogućnostima podnošenja pritužbe koje mu stoje na raspolaganju:

 • udruge za zaštitu potrošača, ukoliko je podnositelj prigovora fizička osoba,
 • Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
 • Hrvatska narodna banka ili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, kao regulatorna tijela

Klijent može zatražiti besplatni savjet u Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Popis Savjetovališta dostupan je na internet stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.

Evidencija prigovora

Kreditni posrednik evidenciju prigovora vodi u elektronskom obliku.

Evidencija prigovora sadrži podatke o:

 • podnositelju prigovora – ime, prezime/naziv podnositelja prigovora
 • kratkom sadržaju prigovora
 • datumu primitka prigovora
 • eventualnim dopunama prigovora
 • datumu slanja odgovora na prigovora

Sva dokumentacija vezano za prigovore arhivira se i čuva i u fizičkom obliku.

Kreditni posrednik će internom odlukom ovlastiti osobu za upravljanje prigovorima klijenata. Ukoliko interna odluka ne bude donesena, za upravljanje prigovorima odgovoran je direktor tvrtke Alias d.o.o.

Ovlaštena osoba od strane Kreditnog posrednika sastavlja periodična izvješća o prigovorima za potrebe izvještavanja prema nadzornim i drugim tijelima, sukladno čl. 309 Zakona o kreditnim institucijama.

Politika stupa na snagu i primjenjuje se s 01.08.2022. godine.

Informativni razgovor o potrebama klijenta

Sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji

Definiranje zahtjeva klijenta

Istraživanje tržišta i pronalazak mogućih rješenja

Analiza i priprema ponuda

Prezentacija ponuda klijentu

Odabir najpovoljnije ponude

Realizacija kredita

Informativni razgovor o potrebama klijenta

Sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji

Definiranje zahtjeva i stvarne potrebe klijenta

Detaljna analiza financijskih pokazatelja

Analiza poslovanja tvrtke

Priprema projekta za komunikaciju s bankom

Kontaktiranje banaka radi iskaza interesa za financiranje projekta

Detaljniji pregovor s najboljim opcijama

Pregovori oko kamatne stope, naknada, rokova, instrumenata osiguranja te ostalih uvjeta

Prezentacija opcija/ponuda klijentu

Odabir najpovoljnije ponude te pokretanje procesa obrade u banci

Komunikacija s bankom tokom obrade kredita

Realizacija kredita i isplata provizije

Informativni razgovor o potrebama klijenta

Sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji

Detekcija mogućnosti prijava na prihvatljive mjere

Savjetovanje u fazi pripreme projekta

Definiranje strukture financiranja

Osiguranje vanjskog financiranja – kreditiranje

Izrada dokumentacije za prijavu

Realizacija i isplata provizije

U hrvatskoj trenutno postoji preko 16.500 različitih tvrtki kod kojih trenutni vlasnici nemaju svojeg nasljednika. Imamo iskustva kod preuzimanja odnosno kupovanja i spajanja tvrkti gdje smo između kupca i prodavatelja posredovali u sljedećim djelatnostima:

 • izradi procjene vrijednosti tvrtke
 • revizija i dubinsko snimanje tvrtke
 • pomoć oko izrade dogovora i ugovora s ekonomskog gledišta
 • podrška pravniku kod izrade ugovora s pravnog gledišta
 • pronalazak financijskog rješenja za realizaciju projekta

Radilo se o financiranju investicijskih projekata ili projekata iz fondova EU preduvjet prije samog početka potrebna je izrada poslovnog plana ili investicijskog elaborata prema pravilima struke. Ovom dijelu pristupamo vrlo profesionalno, seriozno i odgovorno jer smatramo da poslovni plan ili investicijski elaborat nije formalni dokument za financijsku instituciju već najbitniji dokument za investitora. Na temelju njega isti saznaje da li je projekt isplativ, koliko je isplativ, kada može očekivati povrat investiranog novca i sa kojim prinosima te koji su rizici vezani uz projekt. Investitor bi trebao imati sve potrebne informacije kako bi bio u stanju donijeti ispravnu odluku vezanu uz projekt.

Ukoliko Vam je potrebna analiza financijskih pokazatelja RDG-a (računa dobiti i gubitka), BILANCE, ispodgodišnjih izvješća, planiranje godišnjeg rezultata i za taj dio Vam stojimo na raspolaganju.

U gotovo svakoj poslovnoj transakciji uključena je neka vrsta poreznog davanja, tako da su porezni savjeti sastavni dio naših savjetodavnih usluga. Razmatramo sve moguće opcije te u suglasnosti s knjigovodstvenim servisom savjetujemo klijente kako bi bili u stanju donijeti poslovnu odluku s optimalnim odnosno minimalnim poreznim opterećenjem investitora.

Prečac do najboljeg rješenja.