Prečac do najboljeg rješenja.

INVESTICIJSKI ZAJAM IZ NPOO

16.11.2022. Aktivni

CILJANA SKUPINA

 • Mikro gospodarski subjekti
 • Mali gospodarski subjekti
 • Srednji gospodarski subjekti

IZNOS ZAJMA:                               do 100.000 EUR

KAMATNA STOPA:                        0,8%

NAKNADA:                                     bez naknade

POČEK:                                           do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

ROK OTPLATE:                              od 1 godine do 10 godina uključujući poček

ROK KORIŠTENJA:                         6 mjeseci od isplate zajma

NAMJENA:                                      Osnovna sredstva – materijalna i nematerijalna imovina

                                                        Obrtna sredstva – do 30% iznosa zajma

DINAMIKA OTPLATE:                   kvartalne/mjesečne rate

INSTRUMENTI OSIGURANJA:      Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a

POTPORA:                                       de minimis

ISPLATA ZAJMA:                             na račun krajnjeg primatelja

Link na stranicu:                         https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/investicije/investicijski-zajam-iz-npoo/

 

Svrha (cilj) financijskog instrumenta: Cilj Financijskog instrumenta je poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI INVESTICIJSKOG ZAJMA

 • imaju status “subjekta malog gospodarstva” kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ
 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a

           podrazumijevaju npr. ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i dr.

 • Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a

           Obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva ulaganja u

           npr.:

                    – digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa

                    – digitalizaciju procesa pružanja usluga,

                    – ulaganje u Industriju 4.0

 •  Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti

            projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za:

                    – izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje    poslovne djelatnosti

                    – druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i internacionalizaciju poslovanja.

PRIHVATLJIVE NAMJENE

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma
 • podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAGBICRO

ISKLJUČENE AKTIVNOSTI

 • aktivnosti kojima se ograničavaju prava i slobode pojedinca ili krše ljudska prava;
 • uporaba, razvoj ili proizvodnja proizvoda i tehnologija u području obrambenih aktivnosti koji su zabranjeni primjenjivim međunarodnim pravom;
 • proizvodi ili aktivnosti povezane s duhanom (proizvodnja, distribucija, obrada i trgovina);
 • aktivnosti isključene iz financiranja u skladu s člankom 18. Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (istraživanja o kloniranju ljudi u reproduktivne svrhe; aktivnosti kojima se želi izmijeniti genetičko nasljeđe ljudskih bića i u okviru kojih bi takve izmjene mogle postati nasljedne; aktivnosti za stvaranje ljudskih embrija isključivo u svrhu istraživanja ili dobivanja matičnih stanica, među ostalim s pomoću prijenosa jezgre somatskih stanica);
 • kockanje (aktivnosti koje se odnose na proizvodnju, izgradnju, distribuciju, obradu, trgovinu ili softver);
 • prostitucija i povezana infrastruktura, usluge i mediji;
 • aktivnosti u okviru kojih se žive životinje koriste u pokusne i znanstvene svrhe ako se ne može zajamčiti usklađenost s Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti kralježnjaka koji se koriste u pokusne i druge znanstvene svrhe,
 • aktivnosti razvoja nekretnina, na primjer aktivnosti čija je isključiva svrha preuređenje i ponovno davanje u zakup ili preprodaja postojećih zgrada, kao i izgradnja novih projekata. Međutim, prihvatljive su aktivnosti u sektoru nekretnina povezane s posebnim ciljevima programa Invest EU kako je navedeno u članku 3. stavku 2. (povezanim s održivom infrastrukturom, istraživanjem, inovacijama i digitalizacijom, uključujući potporu za unapređenje inovativnih poduzeća i uvođenje tehnologija na tržište, poboljšanje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za MSPove ) i s prihvatljivim područjima za operacije financiranja i operacije ulaganja iz Priloga II. Uredbe (EU) 3 2021/523 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. ožujka 2021. o uspostavi programa InvestEU i izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017 (SL L 107, 26.3.2021.), (ulaganja u projekte u području obnovljive energije, energetske učinkovitosti, projekti obnove poslovnih nekretnina i poslovnih zgrada usmjerenih na uštede energije, te projekti vezani na turizam ili socijalnih stanova nisu isključena);
 • financijske aktivnosti poput kupovine financijskih instrumenata ili trgovanja tim instrumentima. Posebno se isključuju intervencije usmjerene na otkup u svrhu razdvajanja imovine ili zamjenski kapital namijenjen razdvajanju imovine;
 • aktivnosti zabranjene primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom;
 • razgradnja, rad, prilagodba ili izgradnja nuklearnih elektrana;
 • aktivnosti i imovina koje se odnose na fosilna goriva, uključujući daljnju upotrebu (osim projekata u području proizvodnje električne energije i/ili topline te s tim povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama za primjenu načela nenanošenja bitne štete 2021/C58/01).
 • aktivnosti i imovina u okviru EU-ova sustava za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti (ako se aktivnošću koja podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za dodjelu besplatnih emisijskih jedinica za djelatnosti obuhvaćene područjem primjene sustava za trgovanje emisijama utvrđene su u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447) оd 12. ožujka 2021. o utvrđivanju revidiranih referentnih vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za razdoblje od 2021. do 2025. na temelju članka 10.a stavka 2. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 87, 15.3.2021).
 • Aktivnosti i imovina povezane s odlaganjem otpada na odlagališta otpada, spalionice (izuzeće se ne primjenjuje na djelovanja u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nereciklabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za što postoje dokazi na razini postrojenja) i postrojenja za mehaničku biološku obradu (izuzeće se ne primjenjuje na djelovanja u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su namijenjena povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji odvojenog otpada u postupke recikliranja radi kompostiranja biootpada i anaerobne digestije biološkog otpada, pod uvjetom da takva djelovanja ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za što postoje dokazi na razini postrojenja).
 • aktivnosti i imovina kod kojih dugotrajno odlaganje otpada može naštetiti okolišu;
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.))
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (osim povezanih uslužnih djelatnosti) i trgovanje kripto valutama
 • sve aktivnosti koje nije dopušteno financirati potporama iz relevantnih uredbi o državnim potporama poput GBER-a, ABER-a, de minimisa i ostalih propisa primjenjivih na ovaj financijski instrument

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • PDV ako se na temelju primjenjivog nacionalnog zakonodavstva o PDV-u ne može osigurati njegov povrat i ako ga plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba u smislu članka 13. stavka 1. prvog podstavka Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • refinanciranje i plaćanje rata kredita/leasinga
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • kupnja imovine od povezanih osoba
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima

2022-11-16T11:48:04+01:00