Prečac do najboljeg rješenja.

NAJAVA – Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

8.3.2023. U najavi

PREDMET NATJEČAJA

Podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

 • smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
 • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera,
 • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

VISINA I INTENZITET POTPORE

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 60.000.000,00 eura.

Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstava će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

 • fotonaponske elektrane – alokacija 50.000.000,00 eura
 • elektrane na biomasu – alokacija 5.000.000,00 eura
 • bioplinske elektrane – alokacija 5.000.000,00 eura

Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je: 100.000,00 eura.

Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje po poduzetniku u sklopu ovog Poziva je: 2.000.000,00 eura.

NUTS 2

Područje potpore

Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće
HR05 Grad Zagreb

70,00%

60,00%

50,00%

55,00%

45,00%

35,00%

HR02 Panonska Hrvatska

HR03 Jadranska Hrvatska

HR06 Sjeverna Hrvatska

80,00%

70,00%

60,00%

65,00%

55,00%

45,00%

 

PRIHVATLJIVOST PROJEKTNIH AKTIVNOSTI:

Aktivnosti prihvatljive za financiranje u okviru Poziva su aktivnosti koje pridonose ostvarivanju svrhe i indikatora Poziva, odnosno aktivnosti ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIEza vlastite potrebe 10 :

. Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana pri čemu stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%

. Izgradnja elektrane na biomasu pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja

. Izgradnja elektrane na bioplin pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini.

. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije ( baterije ) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem 1. i/ili 2. i/ili 3.

. Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti navedenih pod brojem 1., 2., 3. i 4.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 1. Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula (obuhvaća pripadnu podkonstrukciju i DC razvod) instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru predaje u mrežu, pretvarača (invertera), priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka, opreme obračunskog mjernog mjesta – za FN sustave u mrežnom pogonu, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme za pravilan rad sustava,
 2. Izgradnje elektrane na biomasu do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase,
 3. Izgradnje elektrane na bioplin do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina,
 4. Postavljanja sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najviše dnevne proizvodnje električne energije u jednogodišnjem razdoblju,
 5. Projektantskog nadzora i stručnog nadzora što uključuje troškove usluga projektantskog nadzora i troškove usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer,
 6. Koordinacije zaštite na radu što uključuje troškove usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Ukupni troškovi nadzora (Projektantski nadzor i aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova) su prihvatljivi najviše u iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje.

12.01.2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja otvorilo je savjetovanje sa javnošću za prijedlog prvog Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda pod nazivom „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“.

Javno savjetovanje dostupno je putem aplikacije e-savjetovanje te mu je moguće pristupiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23145

Savjetovanje sa javnošću trajati će do 26. siječnja 2023. godine, nakon čega se očekuje i službena objava Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda od strane Ministarstva.

 

2023-03-08T19:24:14+01:00