Prečac do najboljeg rješenja.

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

10.11.2022. Arhiva

Operativni program:                                                             NPOO

Tip natječaja:                                                                          Otvoreni poziv

Datum objave:                                                                        05.10.2022

Datum početka zaprimanja projektnih prijava:              07.11.2022

Rok za podnošenje projektnih prijava:                             03.02.2023, 12:00:00

Nadležno tijelo:                                                                     Ministarstvo turizma i sporta

Link na stranicu:                                                         https://fondovieu.gov.hr/pozivi/31

 

Poziv je podijeljen u tri (3) grupe:

 • Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju,
 • Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu,
 • Grupa 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma.

Predmet poziva: poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

Svrha (cilj) Poziva: razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike.

Uz navedeno, svrha ovog Poziva je i smanjenje učinaka prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima, održivi i niskougljični rast turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Sukladno NPOO-u, dio ukupnih ulaganja dodijelit će se za ulaganja usmjerena na ublažavanje klimatskih promjena ili prilagodbu tim promjenama, digitalizaciju, aktivnosti u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova, energetske učinkovitosti ili smanjenja otpada te za prelazak na kružno gospodarstvo.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava:            1.250.000.000,00 HRK, od čega:

 

 • Grupa 1: 1.020.000.000,00 HRK gdje je indikativna raspodjela bespovratnih sredstava kako slijedi:

                   –  mikro, mala i srednja poduzeća: 500.000.000,00 HRK (66.361.404,21 EUR),

                   –  velika poduzeća:                          520.000.000,00 HRK (69.015.860,38 EUR)

          od čega:  a) 625.000.000,00 HRK za ulaganja usmjerena na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama, digitalizaciju aktivnosti u skladu s kriterijima smanjenja emisija         stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost i smanjenje otpada, kao i na uvođenje kružnog gospodarstva, od čega:

                                                    296.052.631,58 HRK mikro, mala i srednja poduzeća

                                                    328.947.368,42 HRK velika poduzeća

                           b) 25.000.000,00 HRK za digitalnu tranziciju poduzeća

 • Grupa 2:       50.000.000,00 HRK
 • Grupa 3:     180.000.000,00 HRK

Financiranje projekta

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili osiguravanjem financiranja na drugi način osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava;
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga

Prijavitelj mora predvidjeti zatvaranje financijske konstrukcije projekta ili Ugovorom o kreditu ili vlastitim sredstvima na sljedeći način:

 1. Financiranje kreditom banke

Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kreditom banke, prijavitelj prilikom predaje projektne prijave mora dostaviti neobvezujuće pismo namjere banke, a najkasnije 25 dana nakon donošenja Odluke o financiranju, a prije potpisivanja Ugovora mora dostaviti MINTS-u Ugovor o kreditu na minimalni iznos ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava.

Izračun:

Neobvezujuće pismo namjere banke/Ugovor o kreditu = ukupna vrijednost projekta – tražena bespovratna sredstva

 1. Financiranje vlastitim sredstvima

Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje iz vlastitih izvora, prijavitelj prilikom predaje projektne prijave mora dostaviti izjavu da ima osiguran iznos vlastitog sufinanciranja, a najkasnije 25 dana nakon donošenja Odluke o financiranju, a prije potpisivanja Ugovora mora dostaviti MINTS-u dokaz (izvod) da je na posebnom projektnom računu osigurao sredstva u visini ukupne vrijednosti projekta umanjen za iznos traženih bespovratnih sredstava. Izvod ne smije biti sa stanjem na dan koji je stariji od 25 dana od dana donošenja Odluke o financiranju.

 1. Kombinirano financiranje

Ako se udio privatnog sufinanciranja prijavitelja podmiruje kombinirano, i kreditom banke i vlastitim sredstvima, prijavitelj prilikom predaje projektne prijave dostavlja Izjavu o vlastitim sredstvima i neobvezujuće pismo namjere banke, a najkasnije 25 dana nakon donošenja Odluke o financiranju, a prije potpisivanja Ugovora, mora MINTS-u dostaviti Ugovor o kreditu i Dokaz (izvod) o iznosu sredstava na posebnom projektnom računu. Zbroj navedenih izvora mora odgovarati ukupnoj vrijednosti projekta umanjenoj za iznos traženih bespovratnih sredstava. O omjerima sredstava iz kredita i vlastitih sredstava prijavitelj može samostalno odlučiti vodeći računa da njihov zbroj mora odgovarati navedenoj definiciji zatvorene financijske konstrukcije. Izvod ne smije biti sa stanjem na dan koji je stariji od 25 dana od dana donošenja Odluke o financiranju.

Izračun:

Ugovor o kreditu + Iznos sredstava na posebnom projektnom računu = ukupna vrijednost projekta – tražena bespovratna sredstva

Omjeri kredita i vlastitih sredstava nisu određeni.

GRUPA 1:         RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA PRIHVATLJIVIH ZA OKOLIŠ, UČINKOVITOST RESURSA TE ZELENU I DIGITALNU TRANZICIJU

Predmet Poziva je poticanje ulaganja poduzetnika u turizmu, u svim kategorijama Indeksa turističke razvijenosti u:

 • ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj više dodane vrijednosti i/ili,
 • dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj i/ili,
 • turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova

gdje sve tri kategorije ulaganja uvode procese prihvatljive za okoliš, kružno gospodarstvo, digitalne tehnologije i unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.

a) Ugostiteljski objekti za smještaj:

 • Vrste ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Hoteli“:

–  Hotel,

–  Hotel baština (heritage),

–  Difuzni hotel,

–  Aparthotel,

–  Turističko naselje,

–  Lječilišne vrste; Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno

turističko naselje, Lječilišni difuzni hotel,

–  Hoteli posebnog standarda; Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club,

Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike.

 • Vrste ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi“:

– Kamp,
– Glamping

 • Potiču se i ulaganja zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge u zdravstvenom turizmu u ugostiteljske objekte za smještaj ukoliko je obavezni sadržaj ugostiteljskog objekta za smještaj u korisnoj površini objekta veći od 50% u odnosu na neobavezni sadržaj koji se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga.

Rezultat ulaganja po završetku provedbe projekta u godini m u ugostiteljske objekte za smještaj koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 4 zvjezdice u ITR 1 ili minimalno kategorija 3 zvjezdice u ITR 0,2,3,4.

U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u postojeće ugostiteljske objekte za smještaj ako ne dolazi do povećanja smještajnih kapaciteta.

b) Dodatni sadržaji ugostiteljskih objekata za smještaj:

Potiču se ulaganja u dodatni, odnosno neobavezni sadržaj koji se kreira s ciljem pružanja drugih usluga u sklopu ugostiteljskog objekta za smještaj za vrste kao u stavku a) Ugostiteljski objekti za smještaj

c) Turističko ugostiteljski objekti zabavnih i tematskih parkova:

Potiču se ulaganja u turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova koji uvode inovativan sadržaj.

Svrha Poziva je:

poduprijeti zelenu tranziciju i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu kroz razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti i kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš, poduprijeti digitalizaciju poslovanja s ciljem povećanja produktivnosti poduzeća te boljeg pozicioniranja poduzeća na turističkom tržištu te jačanja otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta te jačanja vještina. Jačati socijalnu održivost kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama i u konačnici razviti održiv turizam u slabije razvijenim turističkim područjima, a posebno na kontinentu te povećati kvalitetu postojeće turističke ponude što će doprinijeti i teritorijalnoj koheziji.

Poziv će se usredotočiti na ulaganja poduzetnika u turizmu u ekološki prihvatljive procese i učinkovitost njihovih resursa, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

–  ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama,

–  održive uporabe prirodnih resursa,

–  prijelaza na kružno gospodarstvo,

–  sprječavanja i suzbijanja onečišćenja okoliša,

–  zaštite i obnove biološke raznolikosti i ekosustava

Za potrebe praćenja postignuća projekta, prijavitelj je obvezan na razini projektnog prijedloga navesti konkretne vrijednosti za sve pokazatelje koje će ostvariti provedbom projekta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Grupe 1:

1.020.000.000,00 HRK (135.377.264,58 EUR)

 gdje je indikativna raspodjela bespovratnih sredstava kako slijedi:

–  mikro, mala i srednja poduzeća:          500.000.000,00 HRK (66.361.404,21 EUR),

–  velika poduzeća:                                      520.000.000,00 HRK (69.015.860,38 EUR).

Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu unutar grupe iznosi:

– najniži iznos   2.000.000,00 HRK

– najviši iznos 50.000.000,00 HRK

Visina dodijeljenih bespovratnih sredstava za pravne osobe koje posluju unutar grupe poduzeća ne može prijeći 50.000.000 HRK po grupi.

 Prihvatljivost prijavitelja:

 mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja u trenutku prijave projektnog prijedloga i provedbe projekta imaju registrirane jednu od sljedećih djelatnosti prema NKD 2007 u sektoru u kom se trebaju odvijati aktivnosti projekta:

 • 55.1 Hoteli i sličan smještaj
 • 3 Kampovi i prostori za kampiranje
 • 21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

 Prihvatljivost projekta:

 • Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju RH te na području jedne NUTS2 regije
 • Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga
 • Projekt ne smije završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Trajanje razdoblja provedbe projekta nije dulje od 30. lipnja 2025. godine
 • Projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost
 • Prijavitelj mora dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenje), izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina. Navedeni akt prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektnog prijedloga
 • Prijavitelj mora dostaviti Potvrdu/e glavnog projekta izdanu/e od nadležnog/ih javnopravnog/ih tijela za zahvate koji uključuju gradnju i/ili izvođenje radova u skladu s glavnim projektom bez građevinske dozvole prema važećem Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
 • Prijavitelj mora dostaviti Rješenje/Potvrda glavnog projekta ili drugi odgovarajući dokument (mišljenje/suglasnost) u slučaju da je objekt nepokretno kulturno dobro ili ako je dio objekta unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline
 • U vezi s rješavanjem rizika povezanih s načelom DNSH za ovu investiciju, kako je opisano Uredbom EU-a 2021/241 o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost, potrebno je zadovoljiti sljedeće:

sva ulaganja u ovom Pozivu moraju doprinijeti značajno minimalno jednom od okolišnih ciljeva Uredbe (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088.

Kako bi se ispunilo načelo DNSH, projekt mora zadovoljiti kriterije načela DNSH koji su nastavku navedeni za svaki od 6 okolišnih ciljeva:

a)  Ublaživanje klimatskih promjena

–  minimalni uvjet za rekonstrukciju i obnovu postojeće građevine zahtijeva postizanje standarda s minimalno 30% uštede energije (izraženo u MWh/godina) i/ili 30% stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) u odnosu na ex ante procjenu[1]; dokazuje se Glavnim projektom, Energetskim certifikatom koji sadrži dokaz o ex ante procjeni uštede energije i/ili emisija stakleničkih plinova, Troškovnikom i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

–  minimalni uvjet prilikom gradnje novih zgrada je postizanje potrošnje primarne energije, na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka izgradnje, najmanje za 10 % niže od praga utvrđenog za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB); dokazuje se: Glavnim projektom, Energetskim certifikatom koji sadrži dokaz o ex ante procjeni uštede energije i/ili emisija stakleničkih plinova, Troškovnikom i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja;

b)  Prilagodbe klimatskim promjenama

– minimalni uvjet za odabir projekta je da je projekt pripremljen za prilagodbu klimatskim promjenama te da je tijekom cijelog životnog ciklusa osigurana njegova klimatska otpornost kako ne bi dovela do povećanih nepovoljnih utjecaja klimatskih promjena na prirodu ili ljude. Klimatski rizici identificirani su u Nacionalnoj strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u RH za razdoblje do 2040. u odnosu na 2070. godinu; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1.1.) i dokumentacijom o pregledu i pripremi infrastrukture u skladu sa Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (EK, C/2021/5430), uzimajući u obzir lokalne klimatske uvjete kao i klimatske projekcije (posebno tamo gdje se izrađuju lokalni ili regionalni planovi i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

c)  Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa

–  minimalni uvjeti za odabir projekta je održiva uporaba i zaštita voda i mora te ukoliko je primjenjivo planirati/provesti mjere ublažavanja kako bi se osiguralo da ne dođe do značajnih učinaka na vodne i morske resurse; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1.1.) i odgovarajućim aktom u skladu s Direktivom 2011/92/EU: rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (PUO) ili rješenjem nadležnog tijela kojim utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš ili mišljenjem nadležnog tijela da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

–  svi instalirani uređaji za vodu (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke i vodokotlići i slično) moraju biti svrstani u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label (http://www.europeanwaterlabel.eu/), čime se osigurava ostvarenje minimalnog uvjeta zaštite voda i mora; dokazuje se Prijavnim obrascem ( Obrazac 1.1.), Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.1.), Troškovnikom i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

d)  Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada

– minimalni uvjet za odabir projekta je da projekt mora implementirati prakse kružnog

gospodarstva u gospodarenju građevinskim otpadom kako bi najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja nastalog na gradilištu bilo pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i korištenje drugog materijala, uključujući operacije zatrpavanja za otpad koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU Protokolom o gospodarenje građevinskim otpadom i rušenjem; dokazuje se Prijavnim obrascem ( Obrazac 1.1.) ,Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.1) i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

e)  Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla

–  za infrastrukturne projekte kapitalnih radova obnove zgrada ili novogradnje koji uključuju građenje prijavitelj mora minimalno zadovoljiti uvjet da projekt neće dovesti do značajnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili tlo te da su poduzete mjere smanjenja buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1.1.), Glavnim projektom, odgovarajućim aktom u skladu s Direktivom 2011/92/EU: Studijom utjecaja na okoliš (ako je primjenjivo) i rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (PUO) ili rješenjem nadležnog tijela kojim utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš ili mišljenjem nadležnog tijela da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

–  prijavitelj koji planira provesti obnovu postojeće turističke infrastrukture morat će prilikom prijave projekta osigurati dokaz da građevinski dijelovi i materijali korišteni u zgradi koji mogu doći u kontakt sa stanarima emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m3 materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1.1.), Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.1.), Glavnim projektom, Troškovnikom i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

–  za nove zgrade i rekonstrukcije/obnove prijavitelj je dužan prilikom prijave projekta osigurati dokaz da građevinski dijelovi i materijali koji se koriste ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006; dokazuje se u Prijavnom obrascu ( Obrazac 1.1.), Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.1.), Glavnim projektom, Troškovnikom i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

f)  Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava

–  Za građevinske projekte i zahvate/operacije smještene u/ili u blizini te koja će vjerojatno utjecati na područja osjetljiva na biološku raznolikost (uključujući mrežu zaštićenih područja Natura 2000, UNESCO-ve svjetske baštine i ključna područja biološke raznolikosti (KBA), kao i druga područja zaštićena prema Zakonu o zaštiti prirode), minimalni uvjet je zaštititi biološku raznolikost i ekosustave te će se za projekte i zahvate/operacije zahtijevati sljedeće:

–  rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (PUO) ili rješenje da je za zahvat proveden postupak ocjene o potrebi PUO kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti PUO ili mišljenje da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi PUO uz odgovarajući akt iz postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu (OPEM). Ulaganja koja bi zahtijevala primjenu članka 6. stavka 4. Direktive o staništima neće biti podržana;

–  da sve potrebne mjere ublažavanja postoje kako bi se smanjili utjecaji na vrste i staništa;

–  da postoji i primjenjuje se, prikladno dizajniran i dugoročan program praćenja i ocjene bio raznolikosti;

Prihvatljive aktivnosti projekta

Obavezne aktivnosti za zelenu tranziciju

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za zelenu tranziciju te najmanje dvije aktivnosti za zelenu tranziciju iz drugih kategorija:

 • građenje objekata
 • aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;

Druge kategorije aktivnosti za zelenu tranziciju

 • opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti;
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača;
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;
 • ulaganja u održivu mobilnost;
 • ulaganja u zelene vještine.

Obavezne aktivnosti za digitalnu tranziciju

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za digitalnu tranziciju:

 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje s ciljem digitalne transformacije;
 • uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije.

Druge kategorije aktivnosti za digitalnu tranziciju

– ulaganja u digitalne vještine

Neobavezne aktivnosti:

 • uređenje okoliša;
 • uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;
 • ulaganja u usavršavanje;
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;
 • izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije.

Neprihvatljive aktivnosti projekta

(a) Ulaganja koja će rezultirati povećanjem smještajnih kapaciteta na lokacijama koje su sukladno ITR-u smješteni u kategoriji 1;

(b) Aktivnosti ulaganja u novogradnju  nisu prihvatljiva na lokacijama koje su sukladno ITR-u smješteni u kategoriju 1, ukoliko se ne odnose isključivo na ulaganja u dodatne sadržaje postojećih izgrađenih kapaciteta a koja za cilj imaju podizanje konkurentnosti i kvalitete usluge te produžetak turističke sezone bez povećanja smještajnog ili prihvatnog kapaciteta;

(c) Aktivnosti usavršavanja koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

Intenzitet potpore:

A. Regionalne potpore:

Regionalne potpore za ulaganje (članak 13. i 14. Uredbe 651/2014)

Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća u %

Mikro i mala Srednja

Velika

HR 02 Panonska Hrvatska

HR 06 Sjeverna Hrvatska

70

60

50

HR 03 Jadranska Hrvatska

60

50

40

HR 05 Grad Zagreb

55

45

35

 Intenzitet regionalne potpore za ulaganje, računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja

 Aktivnosti:

ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s aktivnostima projekta (povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice).

Za zemljišta i zgrade koje su predmet ulaganja, a nisu vlasništvo prijavitelja zakup se mora nastaviti najmanje tri godine nakon očekivanog datuma dovršetka projekta ulaganja u slučaju MSP-ova odnosno pet godina u slučaju velikih poduzeća.

 1. Nematerijalna imovina prihvatljiva je ako ispunjava sljedeće uvjete:
  (a) mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
  (b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
  (c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem; i
  (d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje pet godina za velika poduzeća ili tri godine u slučaju MSP-ova. Za velike poduzetnike troškovi nematerijalne imovine prihvatljivi su isključivo do granice od 50 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja za početno ulaganje.

Prihvatljive kategorije troškova:

Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu imovinu:

 • trošak gradnje, rekonstrukcije objekata;
 • opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenjem utroška energije i vode i/ili smanjenjem emisija CO2 i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti;
 • drugo opremanje objekata;
 • nabava digitalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti u projektu,
 • nabava IKT infrastrukture;
 • nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije (Internet stvari, umjetna inteligencija i sl.);
 • nabava mrežne opreme (pasivne i aktivne);
 • uvođenje rješenja za kibernetičku sigurnost;
 • nabava ostale opreme izravno potrebne za provedbu aktivnosti u projektu (npr. sigurnosne kamere, protuprovalni sustavi, kontrola pristupa, sustavi za zaključavanje, parkirni sustavi, videokonferencijski sustavi, sustavi hotelskog upravljanja i sl.)
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti (uvođenje digitalnih tehnologija i rješenja u skladu s kriterijima smanjenja emisija stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost i smanjenje otpada, kao i na uvođenje kružne ekonomije doprinosi i zelenoj i digitalnoj tranziciji);
 • uvođenje rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama;
 • uvođenje rješenja za održivu uporabu vode, uključujući primjenu mjera za ponovnu uporabu vode;
 • uređenje zelenih površina;
 • uređenje plaža

Prihvatljivi troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu:

 • uvođenje rješenja za optimizaciju procesa (ERP, CRM, Ecommerce, itd);
 • troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja (softver);
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva

Ulaganje mora ostati u području koje prima potporu tijekom najmanje pet godina nakon dovršetka ulaganja za velike poduzetnike, odnosno najmanje tri godine nakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova.

Troškovi povezani sa zakupom materijalne imovine mogu se uzeti u obzir uz sljedeće uvjete:

(a) za zemljišta i zgrade zakup se mora nastaviti najmanje pet godina nakon očekivanog datuma dovršetka projekta ulaganja za velike poduzetnike, odnosno tri godine u slučaju MSP-ova;

(b) za postrojenja ili strojeve zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.

B. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 41. Uredbe 651/2014 i članka 18. Programa dodjele državnih potpora:

 •  45% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike; 55% za srednje poduzetnike i 65% za male poduzetnike ako se prihvatljivi troškovi odnose na ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje, npr. kao lako prepoznatljiva „dodatna komponenta“ za prethodno postojeći objekt ili na ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora mogu utvrditi u odnosu na slično ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš, a koje bi se vjerodostojno moglo provesti bez potpore, pri čemu razlika između troškova ulaganja odgovara troškovima povezanim s obnovljivom energijom i predstavlja prihvatljive troškove;
 • 30% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike, 40% za srednje poduzetnike i 50% za male poduzetnike ako se prihvatljivi troškovi odnose na ulaganja za određena mala postrojenja za koja nije moguće odrediti ulaganje koje je manje prihvatljivo za okoliš jer postrojenja ograničene veličine ne postoje, prihvatljivi troškovi su ukupni troškovi ulaganja za postizanje više razine zaštite okoliša.

Intenziteti se mogu povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima iz članka 107. stavka 3. točke (a) UFEU koje obuhvaćaju tri NUTS 2 regije u Republici Hrvatskoj: Panonska Hrvatska (Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija), Jadranska Hrvatska (Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija), Sjeverna Hrvatska (Međimurska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija), a za 5 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima iz članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU koja se odnosi na HR NUTS 2 regiju Grad Zagreb.

Aktivnosti:

Aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Prihvatljiv je trošak ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja ukoliko se isti može utvrditi kao zasebno ulaganje, primjerice kao lako prepoznatljiva „dodatna komponenta” za prethodno postojeći objekt, sukladno navedenom potrebno je zasebno iskazati aktivnosti i troškove vezane uz promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.

Prihvatljive kategorije troškova:

dodatni troškovi ulaganja neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i to isključivo u slučaju ako se troškovi ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u ukupnom trošku ulaganja mogu utvrditi kao zasebno ulaganje, primjerice kao lako prepoznatljiva „dodatna komponenta” za prethodno postojeći objekt, taj trošak povezan s obnovljivom energijom je prihvatljivi trošak.

Troškovi koji nisu izravno povezani s postizanjem više razine zaštite okoliša nisu prihvatljivi.

Prihvatljivi troškovi kod ulaganja u promicanje energije iz OIE:

Postavljanje novih sustava za proizvodnju:

 • električne energije iz energije:

– sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),
– vjetra,
– geotermalne energije.

 • toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora:

-toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), -dizalicama topline,
-geotermalnim izmjenjivačima topline

 C. Potpore za ulaganje za mjere energetske učinkovitosti iz članka 38. Uredbe 651/2014 i članka 18. Programa dodjele državnih potpora

 Intenzitet potpore ne smije premašiti 50% za male poduzetnike, 40% za srednje poduzetnike i 30% prihvatljivih troškova za velike poduzetnike.

Navedeni intenziteti mogu se povećati za još 15 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima iz članka 107. stavka 3. točke (a) UFEU koje obuhvaćaju tri NUTS 2 regije u Republici Hrvatskoj: Panonska Hrvatska (Bjelovarsko-bilogorska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija), Jadranska Hrvatska (Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija), Sjeverna Hrvatska (Međimurska županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija), a za 5 postotnih bodova ako se radi o potpomognutim područjima iz članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU koja se odnosi na HR NUTS 2 regiju Grad Zagreb.

 Aktivnosti:

Aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti postojeće zgrade koja je predmet projekta. Također, potpore za mjere energetske učinkovitosti se neće dodijeliti ako je cilj poboljšanja osigurati da se prijavitelji pridržavaju normi Unije koje su donesene ali još nisu stupile na snagu.

Prihvatljiv trošak je trošak ulaganja u energetsku učinkovitost ukoliko se može utvrditi kao zasebno ulaganje u ukupnom trošku ulaganja, sukladno navedenom potrebno je zasebno iskazati aktivnosti i troškove vezane uz energetsku učinkovitost.

Prihvatljive kategorije troškova:

Dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti kao što su:

–  obnova ovojnice zgrade: povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi objekata koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela objekta prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova); hidroizolacija i drenaža ovojnice; povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju unutrašnjost objekta od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata pročelja u tim zidovima; ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice;

–  ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode;

–  zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;

–  uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom i slični troškovi.

Dodatni troškovi se utvrđuju kako slijedi:

  •  ako se trošak ulaganja u energetsku učinkovitost može utvrditi kao zasebno ulaganje u ukupnom trošku ulaganja, taj trošak povezan s energetskom učinkovitosti predstavlja prihvatljive troškove;
  •  u svim ostalim slučajevima troškovi ulaganja u energetsku učinkovitost utvrđuju se

usporedbom sa sličnim ulaganjem koje je u manjoj mjeri usmjereno na energetsku učinkovitost, a koje bi se vjerodostojno moglo provesti i bez potpore. Dobivena razlika između troškova ulaganja odgovora troškovima povezanima s energetskom učinkovitosti i predstavlja prihvatljive troškove.

Troškovi ulaganja moraju biti izravno povezani s postizanjem više razine energetske učinkovitosti, a ako to nije slučaj, tada se ne radi o prihvatljivim troškovima i potpora se neće odobriti.

D. Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku normi Unije iz članka 36. Uredbe 651/2014 i Programa dodjele državnih potpora

 Intenzitet potpora ne premašuje 40% prihvatljivih troškova i može se povećati za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzetnicima i za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzetnicima. Najviši intenziteti potpora mogu se povećati za 15 postotnih bodova za ulaganja koja se nalaze u potpomognutim područjima koja ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije i za 5 postotnih bodova za ulaganja koja se nalaze u potpomognutim područjima koja ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora.

Aktivnosti:

 • ulaganje u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost.

Prihvatljive kategorije troškova:

– troškovi ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost.

E. Potpore za usavršavanje iz članka 31. Uredbe 651/2014 odnosno članka 15. Programa dodjele državnih potpora

Intenzitet potpore ne može premašiti 50% prihvatljivih troškova.

Može se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova, kako slijedi:

1) za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;

2) za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću.

Aktivnosti:

– aktivnosti usavršavanja izravno povezane uz projektne aktivnosti za koje se dodjeljuju potpore

Prihvatljive kategorije troškova:

– troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;

– troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, primjerice putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezane s projektom, amortizacija alata i opreme ako se koriste isključivo za projekt usavršavanja;

– troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja.

F. De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

Maksimalni intenzitet de minimis potpore koja se može dodijeliti iznosi 85% prihvatljivih troškova u kategorijama ITR 0, 1, 2, 3, 4. Iznos potpore male vrijednosti koja se temeljem ovog poziva može dodijeliti po projektu ne može iznositi više od 1.500.000,00 HRK (199.084,21 EUR), poštujući ograničenja vezana uz pragove dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti utvrđena u članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013. Ukupan iznos de minimis potpore (potpore male vrijednosti) koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Aktivnosti:

Aktivnosti ulaganja u vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti te potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:

– aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije;

– savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;

– aktivnosti revizije projekta;

– aktivnosti stručnog nadzora.

Prihvatljive kategorije troškova:

– troškovi ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe

obavljanja djelatnosti

–  troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);

–  troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte

unutarnjeg uređenja itd.);

–  troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevima

certifikata ili eko-oznaka ( EU ECOLABEL, EMAS, itd) (prihvatljivo od 1. veljače

 1. godine);

–  troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);

–  trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije (uključujući investicijsku studiju), a

koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 60.000,00 HRK

(7.963,37 EUR));

–  upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od

185.000,00 HRK (24.553,72 EUR));

–  usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg

iznosa od 50.000,00 HRK (6.636,14 EUR));

–  trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta,

navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, do najvišeg iznosa

troška revizije od 50.000,00 HRK (6.636,14 EUR);

–  troškovi stručnog nadzora i sl.

Prijavitelj preuzima rizik za troškove nastale u razdoblju između podnošenja projektnog prijedloga i datuma odobrenja bespovratnih sredstava. Prijavitelj je dužan dostaviti proračun svih prihvatljivih troškova potrebnih za realizaciju projekta, dok je za neprihvatljive troškove dužan dostaviti ukupan iznos prema izvoru sredstava u sažetak proračuna Prijavnog obrasca. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi čine ukupnu vrijednost projekta. Iznos sufinanciranja odnosi se samo na prihvatljive troškove projekta. Neprihvatljive troškove snosi prijavitelj/korisnik.

Projektne aktivnosti trebaju završiti najkasnije do 6/2025.

POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJI ZA DODJELU

Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava

 

GRUPA 2:         ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

 Predmet Poziva:

poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele. U procesu transformacije potiče se modernizacija i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.

Potiče se transformacija privatnih iznajmljivača u sljedeće kategorije objekata iz skupine „Hoteli“:

 • Hotel,
 • Hotel baština (heritage),
 • Difuzni hotel,
 • Aparthotel,
 • Turističko naselje,
 • Pansion

Rezultat ulaganja u ugostiteljske objekte za smještaj po završetku provedbe projekta u godini m koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 3 zvjezdice u svim kategorijama ITR-a.

U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u postojeće ugostiteljske objekte za smještaj ako ne dolazi do povećanja smještajnih kapaciteta.

Svrha Poziva:

razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu kroz razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti, kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš, podršku digitalizaciji poslovanja s ciljem povećanja produktivnosti poduzeća te boljeg pozicioniranja poduzeća na turističkom tržištu te s ciljem jačanja otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko- zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta te jačanja vještina. Nadalje, svrha Poziva u sklopu Grupe 2 je jačati socijalnu održivost kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Za potrebe praćenja postignuća projekta, prijavitelj je obvezan na razini projektnog prijedloga navesti konkretne vrijednosti za sve pokazatelje koje će ostvariti provedbom projekta.

Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu unutar grupe iznosi:

– najniži iznos   100.000,00 HRK

– najviši iznos 1.506.900,00 HRK

Intenzitet potpore:

75% prihvatljivih troškova u I. kategoriji ITR-a,

85% u ostalim kategorijama

Iznos potpora male vrijednosti koja se temeljem ovog poziva može dodijeliti po projektu ne može iznositi više od 1.506.900,00 HRK

Prihvatljivost prijavitelja:

 Prihvatljivi prijavitelji je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu , a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07). U slučaju da je Prijavitelj skupina postojećih iznajmljivača, Prijavitelj će putem Izjave o zajedničkoj prijavi projektnog prijedloga (Obrazac 9. Izjava o zajedničkoj prijavi projektnog prijedloga Grupa 2) dokazati da ima suglasnost iznajmljivača koji sudjeluju u provedbi projekta za podnošenje jedinstvene prijave na ovaj Poziv. Iznajmljivači koji sudjeluju u provedbi projekta istom Izjavom potvrđuju da će sve imovinsko pravne odnose koji nastanu u svrhu realizacije projekta rješavati zasebnim pravnim poslovima sukladno važećim zakonskim propisima.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo ili obrt i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koje imaju status velikog poduzetnika koji se bavi djelatnošću 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07). Trgovačko društvo ili obrt mora imati status mikro, malog ili srednjeg poduzeća sukladno definiciji MSP-ova

Prihvatljivost projekta:

 • Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju RH te na području jedne NUTS2 regije
 • Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga
 • Projekt ne smije završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Trajanje razdoblja provedbe projekta nije dulje od 30. lipnja 2025. godine
 • Projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost
 • Za projekt koji uključuje građenje, prijavitelj mora dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem), izdan prema zakonskim propisima kojima se regulira gradnja građevina. Navedeni akt prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektnog prijedloga
 • Prijavitelj mora dostaviti Potvrdu/e glavnog projekta izdanu/e od nadležnog/ih javnopravnog/ih tijela za zahvate koji uključuju gradnju i/ili izvođenje radova u skladu s glavnim projektom bez građevinske dozvole prema važećem Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
 • Prijavitelj mora dostaviti Rješenje/Potvrda glavnog projekta ili drugi odgovarajući dokument (mišljenje/suglasnost) u slučaju da je objekt nepokretno kulturno dobro ili ako je dio objekta unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline
 • U vezi s rješavanjem rizika povezanih s načelom DNSH za ovu investiciju, kako je opisano Uredbom EU-a 2021/241 o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost, potrebno je zadovoljiti sljedeće:

Sva ulaganja u ovom Pozivu moraju doprinijeti značajno minimalno jednom od okolišnih ciljeva Uredbe (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088.

Kako bi se ispunilo načelo DNSH, projekt mora zadovoljiti kriterije načela DNSH koji su nastavku navedeni za svaki od 6 okolišnih ciljeva:

a)  Ublaživanje klimatskih promjena

–  minimalni uvjet za rekonstrukciju i obnovu postojeće građevine zahtijeva postizanje standarda s minimalno 30% uštede energije (izraženo u MWh/godina) i/ili 30% stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina) u odnosu na ex ante procjenu[1]; dokazuje se Glavnim projektom, Energetskim certifikatom koji sadrži dokaz o ex ante procjeni uštede energije i/ili emisija stakleničkih plinova, Troškovnikom i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

–  minimalni uvjet prilikom gradnje novih zgrada je postizanje potrošnje primarne energije, na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka izgradnje, najmanje za 10 % niže od praga utvrđenog za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB); dokazuje se: Glavnim projektom, Energetskim certifikatom koji sadrži dokaz o ex ante procjeni uštede energije i/ili emisija stakleničkih plinova, Troškovnikom i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja;

b)  Prilagodbe klimatskim promjenama

– minimalni uvjet za odabir projekta je da je projekt pripremljen za prilagodbu klimatskim promjenama te da je tijekom cijelog životnog ciklusa osigurana njegova klimatska otpornost kako ne bi dovela do povećanih nepovoljnih utjecaja klimatskih promjena na prirodu ili ljude. Klimatski rizici identificirani su u Nacionalnoj strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u RH za razdoblje do 2040. u odnosu na 2070. godinu; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1.1.) i dokumentacijom o pregledu i pripremi infrastrukture u skladu sa Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (EK, C/2021/5430), uzimajući u obzir lokalne klimatske uvjete kao i klimatske projekcije (posebno tamo gdje se izrađuju lokalni ili regionalni planovi i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

c)  Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa

–  minimalni uvjeti za odabir projekta je održiva uporaba i zaštita voda i mora te ukoliko je primjenjivo planirati/provesti mjere ublažavanja kako bi se osiguralo da ne dođe do značajnih učinaka na vodne i morske resurse; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1.1.) i odgovarajućim aktom u skladu s Direktivom 2011/92/EU: rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (PUO) ili rješenjem nadležnog tijela kojim utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš ili mišljenjem nadležnog tijela da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

–  svi instalirani uređaji za vodu (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke i vodokotlići i slično) moraju biti svrstani u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake EU Water Label (http://www.europeanwaterlabel.eu/), čime se osigurava ostvarenje minimalnog uvjeta zaštite voda i mora; dokazuje se Prijavnim obrascem ( Obrazac 1.1.), Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.1.), Troškovnikom i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

d)  Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada

– minimalni uvjet za odabir projekta je da projekt mora implementirati prakse kružnog

gospodarstva u gospodarenju građevinskim otpadom kako bi najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja nastalog na gradilištu bilo pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i korištenje drugog materijala, uključujući operacije zatrpavanja za otpad koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU Protokolom o gospodarenje građevinskim otpadom i rušenjem; dokazuje se Prijavnim obrascem ( Obrazac 1.1.) ,Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.1) i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

e)  Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla

–  za infrastrukturne projekte kapitalnih radova obnove zgrada ili novogradnje koji uključuju građenje prijavitelj mora minimalno zadovoljiti uvjet da projekt neće dovesti do značajnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili tlo te da su poduzete mjere smanjenja buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1.1.), Glavnim projektom, odgovarajućim aktom u skladu s Direktivom 2011/92/EU: Studijom utjecaja na okoliš (ako je primjenjivo) i rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (PUO) ili rješenjem nadležnog tijela kojim utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš ili mišljenjem nadležnog tijela da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

–  prijavitelj koji planira provesti obnovu postojeće turističke infrastrukture morat će prilikom prijave projekta osigurati dokaz da građevinski dijelovi i materijali korišteni u zgradi koji mogu doći u kontakt sa stanarima emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m3 materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja; dokazuje se Prijavnim obrascem (Obrazac 1.1.), Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.1.), Glavnim projektom, Troškovnikom i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

–  za nove zgrade i rekonstrukcije/obnove prijavitelj je dužan prilikom prijave projekta osigurati dokaz da građevinski dijelovi i materijali koji se koriste ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006; dokazuje se u Prijavnom obrascu ( Obrazac 1.1.), Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.1.), Glavnim projektom, Troškovnikom i Obrascem 6. Upitnik samoprocjene za identifikaciju klimatskih i okolišnih rizika i utjecaja

f)  Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava

–  Za građevinske projekte i zahvate/operacije smještene u/ili u blizini te koja će vjerojatno utjecati na područja osjetljiva na biološku raznolikost (uključujući mrežu zaštićenih područja Natura 2000, UNESCO-ve svjetske baštine i ključna područja biološke raznolikosti (KBA), kao i druga područja zaštićena prema Zakonu o zaštiti prirode), minimalni uvjet je zaštititi biološku raznolikost i ekosustave te će se za projekte i zahvate/operacije zahtijevati sljedeće:

–  rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (PUO) ili rješenje da je za zahvat proveden postupak ocjene o potrebi PUO kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti PUO ili mišljenje da za zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi PUO uz odgovarajući akt iz postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu (OPEM). Ulaganja koja bi zahtijevala primjenu članka 6. stavka 4. Direktive o staništima neće biti podržana;

–  da sve potrebne mjere ublažavanja postoje kako bi se smanjili utjecaji na vrste i staništa;

–  da postoji i primjenjuje se, prikladno dizajniran i dugoročan program praćenja i ocjene bio raznolikosti;

Prihvatljive aktivnosti projekta

  Aktivnosti za zelenu tranziciju

 • građenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajućeg dodatnog sadržaja;
 • uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;
 • ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača;
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;
 • ulaganja u održivu mobilnost;
 • uređenje okoliša;
 • uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;
 • uvođenje certifikata ili eko oznaka (EU ECOLABEL, EMAS itd.);

Aktivnosti za digitalnu tranziciju

 • uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije;
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje;

Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:

 • aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije;
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;
 • aktivnosti stručnog nadzora.
 • ulaganja u usavršavanje.

Prihvatljive kategorije troškova

 • trošak gradnje, rekonstrukcije objekata;
 • opremanje objekata, uključujući opremanje povezano s digitalizacijom;
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti;
 • poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za potrebe objekata koji su predmet projektnog prijedloga;
 • troškovi ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti postojećeg objekta;
 • uvođenje rješenja za održivu uporabu vode, uključujući primjenu mjera za ponovnu uporabu vode;
 • trošak za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja (softver);
 • uređenje zelenih površina
 • troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevima certifikata ili eko-oznaka (EU ECOLABEL, EMAS, itd);
 • troškovi nabave vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika;
 • troškovi predavača i polaznika koji su izravno povezani s usavršavanjem
 • troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.);
 • troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine);
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije koji je prihvatljiv od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK (2.654,46 EUR);
 • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge, uključujući izradu dokumentacije za nabavu (do najvišeg iznosa od 70.000,00 HRK (9.290,60 EUR);
 • troškovi stručnog nadzora i sl.

Prijavitelj preuzima rizik za troškove nastale u razdoblju između podnošenja projektnog prijedloga i datuma odobrenja bespovratnih sredstava. Prijavitelj je dužan dostaviti proračun svih prihvatljivih troškova potrebnih za realizaciju projekta, dok je za neprihvatljive troškove dužan dostaviti ukupan iznos prema izvoru sredstava u sažetak proračuna Prijavnog obrasca. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi čine ukupnu vrijednost projekta. Iznos sufinanciranja odnosi se samo na prihvatljive troškove projekta. Neprihvatljive troškove snosi prijavitelj/korisnik.

Neprihvatljive aktivnosti projekta

Aktivnosti usavršavanja koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

Neprihvatljivi troškovi

 1. PDV;
 2. Cesije, faktoring;
 3. Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti;
 4. Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora te postupka pred tijelima za postupanje po žalbama Kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.);
 5. Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 6. Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, troškovi garancije za predujam, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;
 7. Amortizacija opreme nabavljene iz bespovratnih sredstava;
 8. Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, troškovi garancije za predujam;
 9. Naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;
 10. Plaćanje u gotovini;
 11. Troškovi kredita;
 12. Kupnja ili zakup zemljišta ili zgrada;
 13. Kupnja ili zakup polovne i korištene opreme;
 14. Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom;
 15. Izdatak povezan s ulaganjem u aerodromsku infrastrukturu;
 16. IT, komunikacijska i ostala oprema za redovito poslovanje koje nije povezano sa svrhom projekta;
 17. Uredski materijal;
 18. Operativni troškovi (npr. sirovine, energija, gorivo, telekomunikacije, grijanje, održavanje i sl.);
 19. Nematerijalna imovina koja nije uključena u imovinu;
 20. Nematerijalna imovina koja neće ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora;
 21. Nabava repromaterijala;
 22. Sitni inventar;
 23. Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja te bonusi za zaposlene;
 24. Savjetodavne usluge povezane s redovitim aktivnostima;
 25. Ostale savjetodavne usluge nastale izvan prihvatljivog razdoblja;
 26. Troškovi edukacija za usavršavanja koja korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim normama o usavršavanju;
 27. Trošak energetskog certifikata prije rekonstrukcije objekta;
 28. Trošak izdavanja certifikata i eko oznaka EU ECOLABEL, EMAS i sl.;
 29. Trošak izdavanja rješenja o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj;
 30. Kupnja, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za osobnu uporabu;
 31. Kupnja, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za najam ili prodaju;
 32. Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti;
 33. Ostali troškovi koji ne spadaju u kategorije navedene pod prihvatljive troškove.

Projektne aktivnosti trebaju završiti najkasnije do 6/2025.

POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA – KRITERIJI ZA DODJELU

Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava

 

2023-03-08T18:50:35+01:00